OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ANIOŁ

Wszelkie pytania i pobór materiałów w świetlicy szkolnej.
ZAPRASZAM i zachęcam !!!
Renata Sawicka

DOM KULTURY DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

zaprasza przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ANIOŁ 2017

REGULAMIN KONKURSU



&1 Uczestnicy Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4 - 18 lat. Prace będą rozpatrywane w 4 grupach wiekowych: 4 – 6 lat, 7 - 11 lat, 12 - 15 lat oraz 16 – 20 lat.

&2 Technika Do konkursu można złożyć prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika. Nie będziemy jednak przyjmować prac na szkle.

&3 Prace Prace na podłożu płaskim - maksymalna wielkość A2. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!!! Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac. Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone!!! Prac dostarczanych bez opakowania nie będziemy przyjmować!!! Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ”. Jedna placówka może złożyć łącznie 10 prac. W przypadku złożenia większej ilości jury będzie brało pod uwagę pierwsze otwarte prace do liczby 10.
1) Opis pracy przysłanej przez placówkę edukacyjną lub pracownię plastyczną: Na odwrocie pracy w sposób trwały każdy uczestnik powinien umieścić opis drukowanymi literami:
2) 2 Imię i nazwisko Wiek Adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon, Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora. Ponadto opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia i dołączyć do prac w kopercie z pieczęcią adresową lub adresem placówki w tym samym opakowaniu. Prosimy koniecznie podać wiek uczestnika, a nie klasę, do której uczęszcza. Placówka (przedszkole, szkoła, pracownia plastyczna itp.) dostarcza tylko jedną kartę z nazwiskami i wiekiem uczestników. 2) Opis pracy przysłanej indywidualnie: Na odwrocie pracy w sposób trwały każdy uczestnik powinien umieścić:  Imię i nazwisko  Wiek  Adres zamieszkania, telefon, e-mail,  Imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, cioci, wujka, nauczyciela, instruktora itd.) Ponadto uczestnik powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia dla uczestnika indywidualnego i dołączyć do prac w tym samym opakowaniu.


&4 Termin składania prac Prace należy składać osobiście w siedzibie Domu Kultury DOROŻKARNIA, lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres naszego ośrodka: DOM KULTURY DOROŻKARNIA ul. Siekierkowska 28, 00-709 WARSZAWA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2017 roku. Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszego ośrodka. Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.

&5 Jury Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne.

&6 Nagrody dla uczestników Autorzy prac nagrodzonych otrzymają statuetki i dyplomy. Autorzy prac zakwalifikowanych tylko na wystawę otrzymają dyplomy. 3 Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej O terminie wernisażu wystawy oraz wręczeniu nagród poinformujemy na internetowej stronie konkursu – www.aniol.dorozkarnia.pl, internetowej stronie Dorożkarni wyłącznie placówki oraz osoby nagrodzone i wyróżnione udziałem w wystawie.

&7 Wystawa Na wystawie będzie można obejrzeć prace nagrodzone, oraz najciekawsze nadesłane i zakwalifikowane do wystawy przez jurorów. O terminie wystawy organizator poinformuje na stronie internetowej konkursu: www.aniol.dorozkarnia.pl &8 Informacje dodatkowe 1) WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ DOMU KULTURY DOROŻKARNIA I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. 2) Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac. 3) Dom Kultury DOROŻKARNIA oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 4) Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Katarzyna Krasowska, tel./fax: 22 841 72 17, e-mail: katarzyna@dorozkarnia.pl Informacje dotyczące konkursu i laureatów regularnie pojawiają się na stronie internetowej DOROŻKARNI: www.dorozkarnia.pl. oraz na internetowej stronie konkurs